Majątek


Majątek trwały według stanu na 31 grudnia 2012 r. Wartość majątku trwałego Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu wynosi 33 167 761,35 złotych, z tego:

 

wartości niematerialne i prawne                                              38 277,29
nieruchomości i grunty    30 416 916,94
urządzenia techniczne i maszyny    1 590 844,67
środki transportu         50 423,39
inne środki trwałe       817 455,58
środki trwałe w budowie       253 903,48
Powrót do góry