Join us

Inne informacje:

 1. Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:
 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul.  Fredry 9, 61-701 Poznań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Teatru”.


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w Poznaniu przy ul. Fredry 9, 61-701 Poznań.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań
  • e-mail: iod@opera.poznan.pl
 1. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 2. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 3. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6miesiecy od daty złożenia.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701.


.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy

 • dokumenty z dopiskiem „Pracownicy Teatru” należy składać osobiście w siedzibie Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań - kadry, drogą elektroniczną na adres: kadry@opera.poznan.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, - kadry, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań;
 • termin składania ofert: zgodnie z ogłoszonym terminem rekrutacji. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701;
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem;
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów;
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy;
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia.