Fortissimo

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki jest jednym z 21 partnerów z Europy,
którzy wspólnie realizują projekt pn. „Fortissimo”Jesteśmy tu po to, by poszerzać nasze zdolności i talenty i wierzymy, że możemy to robić łatwo i radośnie.

 Badania nad mózgiem i komunikacją w połączeniu z nowymi technologiami oraz koncentrującą mocą muzyki sprawiają, że jest to możliwe. Wierzymy, że każde dziecko łatwo się uczy, a połączenie z muzyką zwiększa nasze możliwości intelektualne w relaksujący sposób.

Z Fortissimo tworzymy interaktywne narzędzie cyfrowe, które umożliwia młodym użytkownikom dynamiczną i intuicyjną naukę, a nauczycielom oferuje innowacyjne narzędzie do nauki na odległość i w cztery oczy aby przybliżyć nowe pokolenia do muzyki klasycznej. Fortissimo łączy umiejętności, które mają być nauczane z poważną grą.

Do tej pory światowy rynek programów edukacyjnych w zakresie muzyki klasycznej (offline i online) jest całkowicie niedostatecznie rozwinięty, a orkiestry i opery są przytłoczone kosztami ponoszonymi przez działy edukacji.

Fortissimo odpowiada na tę potrzebę za pomocą narzędzia online, które składa się z aplikacji cyfrowej, platformy z materiałów dydaktycznych oraz cyfrowego domu muzycznego, który oferuje nowy format: przyjazne dla dzieci, 360-wymiarowe

VR doświadczenia słuchowe. Zaczynamy od Fortissimo dla grupy wiekowej 6-10 lat w 11 językach europejskich.

Fortissimo jest pierwszym projektem edukacyjnym na taką skalę i jest możliwy tylko dzięki współpracy międzykulturowej.

 Projekt jest zbyt kosztowny dla pojedynczego partnera. Dzięki Fortissimo przyczyniamy się do przyszłości, w której dzieci mają pełny dostęp do narzędzi cyfrowych, które umożliwiają im uczenie się w inny, zabawny sposób, tak aby nauka była przyjemnością.

www.fortissimo.educationWe are here to expand our abilities and talents and we believe that we can
do this easily and joyfully.

Brain and communication research coupled with new technologies and the
concentrating power of music makes this possible. We believe that every
child learns easily and that the connection to music increases our intellectual capacity in a relaxed manner.

With Fortissimo we create an interactive digital tool, that enables young
users to dynamic and intuitive learning and offers teachers an innovative
learning tool for distance and face-to-face lessons to bring the new
generations closer to classical music. Fortissimo combines the skills to be
taught with serious gaming.

To date, the world market for classical music education programs (offline
and online) is completely underdeveloped, and orchestras and opera houses
are overwhelmed by the costs incurred by the education departments.

Fortissimo responds to this need with an online tool that consists of a
digital app, a platform with teaching materials and a digital music house,
which offers a new format: child-friendly 360 immersive VR listening
experiences. We start with Fortissimo for the age group 6-10 in 11 European
languages.

Fortissimo is the first education project of this magnitude and is only
possible through intercultural cooperation – the project is far too
expensive for a single partner. With Fortissimo we contribute to a future
where children have full access to digital tools that enable them to learn
differently and in a playful way, so that learning is fun.www.fortissimo.education <http://www.fortissimo.education>

 

 

 

 

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however
those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the
European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting
authority can be held responsible for them.”

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EACEA. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Powrót do góry