Zapytanie ofertowe - przygotowanie/wykonanie toalety przy sali im. W. Drabowicza

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu realizujący przedsięwzięcie grantowe pn. ,,Opera otwiera – dostosowanie oferty kulturalnej i przestrzeni Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”, która jest częścią projektu ,,Kultura bez barier”, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac związanych z przygotowaniem/wykonaniem toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Termin i miejsce składania ofert

Oferty prosimy składać: pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki,61-701Poznań, w sekretariacie, w terminie do dnia 14.09.2022 r. do godziny 12.00

 

Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują:

a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, ul. Fredry 9 , 61-701 Poznań, lub

b) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@opera.poznan.pl,

Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Norbert Sobczak  tel. 785 890 701 w godzinach od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku

 

Termin związania z ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 10 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że zakres prac dotyczący przygotowania/wykonania toalety przy Sali im. W. Drabowicza, zgodnie z załączonym do zapytania przedmiarem robót, obejmuje także roboty elektryczne, m.in. demontaż i wymiana gniazd, opraw i wyłączników; wymiana puszek, przewodów wtynkowy, montaż czujek pożarowych.

 

[zapytanie ofertowe]

[przedmiar robót]

[rysunek techniczny pomieszczenia przy Sali im. W. Drabowicza]

 

Powrót do góry