Zapytanie ofertowe - przygotowanie/wykonanie toalety przy sali im. W. Drabowicza

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu realizujący przedsięwzięcie grantowe pn. ,,Opera otwiera – dostosowanie oferty kulturalnej i przestrzeni Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”, która jest częścią projektu ,,Kultura bez barier”, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac związanych z przygotowaniem/wykonaniem toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty prosimy składać: pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki,61-701Poznań, w sekretariacie, w terminie do dnia 14.09.2022 r. do godziny 12.00

Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują:

a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, ul. Fredry 9 , 61-701 Poznań, lub

b) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@opera.poznan.pl,

Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Norbert Sobczak  tel. 785 890 701 w godzinach od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku

Termin związania z ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 10 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że zakres prac dotyczący przygotowania/wykonania toalety przy Sali im. W. Drabowicza, zgodnie z załączonym do zapytania przedmiarem robót, obejmuje także roboty elektryczne, m.in. demontaż i wymiana gniazd, opraw i wyłączników; wymiana puszek, przewodów wtynkowy, montaż czujek pożarowych.

[zapytanie ofertowe]

[przedmiar robót]

[rysunek techniczny pomieszczenia przy Sali im. W. Drabowicza]

 

 

04.03.2024 r. UsługaubezpieczeniamajątkuiinteresumajątkowegoTeatruWielkiegoim.Stanisława MoniuszkiwPoznaniu  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

04.01.2024 r. Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznych  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 13.11.2023 r. Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznych  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 09.11.2023 r. Dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do obiektów Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

25.10.2023 r. Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznych  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

22.08.2023 r. Produkcja i dostawa materiałów wydawniczych dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu https://ezamowienia.gov.pl/pl/

22.08.2023 r. Najem multimedialnych projektorów na potrzeby Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu https://ezamowienia.gov.pl/pl/

10.08.2023 r. Świadczenie usługi transportu na terenie miasta Poznania i po za terenem Poznania https://ezamowienia.gov.pl/pl/

12.07.2023 r. Zakup, dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie czterech urządzeń reklamowych LCD 4K zewnętrznych w opcji dwustronnej
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/pl/

19.05.2023 r. Zakup, dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu poprawnie działającego ekranu LED dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/pl/

02.12.2022 r. Świadczenie usługi transportu na terenie miasta Poznania i Polski dla Teatru Muzycznego w Poznaniu 
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

25.11.2022 r. Dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do obiektów Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

5.11.2022 r. Dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do obiektów Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

15.11.2022 r. Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznych
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

21.07.2022 r. Modernizacji windy prospektowej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania 
https://miniportal.uzp.gov.pl

31.05.2022 r. Modernizacji windy prospektowej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania 
https://miniportal.uzp.gov.pl

28.04.2022 r. Modernizacji windy prospektowej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania 
https://miniportal.uzp.gov.pl

14.01.2022 r. świadczenie usługi transportu na terenie miasta Poznania i po za terenem Poznania
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania 
https://miniportal.uzp.gov.pl

05.01.2022 r. Dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania 
https://miniportal.uzp.gov.pl

15.12.2021 r. świadczenie usługi transportu na terenie miasta Poznania i po za terenem Poznania
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania 
https://miniportal.uzp.gov.pl

25.11.2021 r. Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki orazsprzątanie terenów zewnętrznych
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

29.10.2021 r. Dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

21.10.2021 r. Zakup dwóch fortepianów
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

30.06.2021 r. - Wykonanie usług transportowych, załadunkowych, wyładunkowych dekoracji teatralnych, instrumentów muzycznych oraz magazynowanie dekoracji
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

21.06.2021 r - Wykonanie usług transportowych, załadunkowych, wyładunkowych dekoracji teatralnych, instrumentów muzycznych oraz magazynowanie dekoracji
Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

17.02.2021 r. - Usługa ubezpieczenia majątku i interesu majątkowego 
1. SWZ
2. załączniki do SWZ
3. wyjaśnienia treści SWZ
4. zmiana terminu składnia ofert
5. wyjaśnienia treści SWZ
6. informacja o kwocie-art. 222 ust. 4
7. informacja z otwarcia ofert-art. 222 ust. 5
8. zawiadomienie o wyborze oferty

18.11.2020 r. - Świadczenie usługi sprzątania 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załączniki do SIWZ
4. załącznik nr 2-opz
5. informajca z otwarcia ofert
6. zawiadomienie o wyborze oferty

10.11.2020 r. - Wykonanie usług transportowych

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załączniki do SIWZ
4. informacja z otwarcia ofert
5. zawiadomienie o wyborze oferty

03.11.2020 r. - Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załączniki do SIWZ
4. załącznik nr 2_opz
5. załącznik nr 12-zestawienie parametrów
6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 10112020
7. wyjaśnienia treśći SIWZ-20201110
8. zmiana terminu składania ofert-20201110
9. wyjaśnienie treści SIWZ-20201113
10.ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-20201120
10a.ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-korekta-20201120
11. wyjaśnienia treści SIWZ-20201120
12. zmiana terminu składania ofert-20201120
13. wyjaśnienia treści SIWZ-20201124
14. wyjaśnienia treści SIWZ-20201126
15. wyjaśnienia treśći SIWZ-20201130
16. zmiana treśći SIWZ-20201202
17. informacja z otwarcia ofert
18. zawiadomienie o wyborze oferty 
19. zawiaodmienie o wyborze oferty II

20.10.2020 r. Dostawa energii elektrycznej

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. załączniki do SIWZ
4. wyjaśnienia treści SIWZ-23102020
5. informacja z otwarcia ofert
6. zawiadomienie o wyborze oferty

25.06.2020 r. Dostawa systemu dokumentacji spektakli

1. Ogłozenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. załączniki do SIWZ
4. informacja z otwarcia ofert
5. zawiadomienie o wyborze oferty

28.02.2020 r. - Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. załączniki do siwz
4. załącznik nr 2-opz-PB
5. załącznik nr 2-opz-PW
6. załącznik nr 2-opz-pozwolenia i postanowienia
7. załącznik nr 12_zestawienie parametrów materialów i urządzeń
8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-17032020
9. zmiana treści SIWZ-170302020
10. załączniki do zmiany treści SIWZ-17032020
11. zmiana terminu składania i otwarcia ofert-17032020
12. zmiana treści SIWZ-06042020
13. załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ-06042020
14. wyjaśniania treści SIWZ-06042020
15. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniua-170402020
16. zmiana terminu składania i otwarcia ofert-17042020
17. wyjaśnienia treści SIWZ-17042020
18. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniua-07052020
19. zmiana terminu składania i otwarcia ofert-07052020
20. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ-07052020
21. wyjaśnienia treśći SIWZ-11052020
20a. załacznik do wyjasnien tresci SIWZ_07052020_ZL256_T01.B.PP.ANALIZA_CFD_v01
22. zmiana treści SIWZ-20052020
23. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamówienia-21052020
24. zmiana treśći SIWZ-22052020
25. informacja z otwarcia ofert
26. zawiadomienie o wyborze oferty
27. zawaidomienie o wyborze oferty-po powtórzonych czynnościach
28. zawiadomienie o unieważneniu postepowania

27.11.2019 r. - Najem multimedialnych projektorów

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1-formularz ofertowy
4. załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3-wzór umowy
6. załącznik nr 4-oświadczenie
7. załącznik nr 5-wykaz dostaw
8. załącznik nr 6-oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej
9. informacja z otwarcia ofert
10. zawiadomienie o wyborze oferty

28.10.2019 - Świadczenie usługi sprzątania

1. Ogłoszenie o zamówieniu 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1-formularz ofertowy
4. załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 2-opis przezdmiotu zamówienia
6. załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia
7. załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia
8. załącznik nr 3-wzór umowy
9. załącznik nr 3 i  4 do wzoru umowy
10. załącznik nr 4-oświadczenie
11. załącznik nr 5-wykaz usług
12. załącznik nr 6-wykaz osób
13. załącznik nr 7-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
14. wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.10.2019 r.
15. informacja z otwarcia ofert
16. zawiadomienie o wyborze oferty

02.09.2019 r. - Najem multimedialnych projektorów
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1-formularz ofertowy
4. załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3-wzór umowy
6. załącznik nr 4-oświadczenie
7. załącznik nr 5-wykaz dostaw
8. załącznik nr 6-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
9. informacja z otwarcia ofert
10. zawiadomienie o wyborze oferty

21.08.2019 r. - Wykonanie usług transportowych
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1-formularz ofertowy
4. załącznik nr 2-wzór umowy
5. załącznik nr 3-oświadczenie
6. załącznik nr 4-wykaz usług
7. załącznik nr 5-wykaz narzędzi
8. załącznik nr 6-wykaz osób
9. załacznik nr 7-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
10. informacja z ofwarcia ofert
11. zawiadomienie o wyborze oferty

01.08.2019 r. - Dostawa systemu sterowania urządzeniami oświetleniowymi
1. Ogłoszenie o zamówieniu
1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1-formularz ofertowy
4. załącznik nr 2-wzór umowy
5. załącznik nr 3-oświadczenie
6. załącznik nr 4-wykaz dostaw
7. załącznik nr 5-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
8. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 06.08.2019 r.
9. zmiana treści SIWZz dnia 09.08.2019 r.
10. infromacja z otwracia ofert
11. zawiadomienie o wyborze oferty

23.07.2019 r. - Produkcja i dostawa materiałów wydawniczych 
1. Ogłoszenie o zamówienia
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1-formularz ofertowy
4. załącznik nr 2-wzór umowy
5. załącznik nr 3-oświadczenie
6. załącznik nr 4-wykaz usług
7. załącznik nr 5-wykaz narzędzi
8. załącznik nr 6-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
9. zmiana treści SIWZ z dnia 24.07.2019 r.
10. informacja z otwarcia ofert
11. zawiadomienie o wyborze oferty

06.06.2019 r. zakup i dostawa komputerów, urządzeń drukujących, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1-formularz ofertowy
4. załącznik nr 2.1-opis przedmiotu zamówienia-część nr 1
5. załącznik nr 2.2-opis przedmiotu zamówienia-część nr 2
6. załącznik nr 2.3-opis przedmiotu zamówienia-część nr 3
7. załącznik nr 3- wzór umowy
7.1. załącznik nr 3 do wzoru umowy
7.2 załącznik nr 4 do wzoru umowy
8. załącznik nr 4-oświadczenie
9. załącznik nr 5-wykaz dostaw
10. załącznik nr 6-oświadczenie grupa kapitałowa
11. informacja z otwarcia ofert
12. zawiadomienie o wyborze oferty

16.05.2019 r. - zakup i dostawa komputerów, urządzeń drukujących, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1-formularz ofertowy
4. załącznik nr 2.1-opis przedmiotu zamówienia część nr 1
5. załącznik nr 2.2-opis przedmiotu zamówienia część nr 2
6. załącznik nr 2.3-opis przedmiotu zamówienia częśc nr 3
7. załącznik nr 3-wzór umowy
7.1. załącznik nr 3 do wzoru umowy
7.2. załącznik nr 4 do wzoru umowy
8. załącznik nr 4-oświadczenie
9. załącznik nr 5-wykaz dostaw
10. załącznik nr 6-oświadczenie grupa kapitałowa
11. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 21052019
12. wyjaśnienia treści SIWZ23052019 
13. informacja z otwarcia ofert
14. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

30.04.2019 r. - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu”


1. Ogłoszenie o zamówieniu
1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1-formularz ofertowy
4. załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia
5. załącznik nr 3-wzór umowy
6. załącznik nr 4-oświadczenie
7. załącznik nr 5-wykaz usług
8. załącznik nr 6-wykaz osób
9. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.1. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.2. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.3. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.4. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.5. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.6. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.7. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.8. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.9. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.10. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.11. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.12. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.13. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.14. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.15. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.16. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.17. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.18. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.19. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.20. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
9.21. załącznik nr 7-Opis techniczny dokumentacji projektowej
10. załącznik nr 9-oświadczenie grupa kapitałowa
11. załaćznik nr 10-Protokół dokonania wizji lokalnej
12. zmiana treśći SIWZ_02052019
13. zmiana treści SIWZ_06052019
14. Informacja z otwarcia ofert
15. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzytsniejszej

04.04.2019 r. - Modernizacja rozdzielni głównej NN wraz z robotami towarzyszącymi budowlanymi oraz modernizacja stacji transformatorowej K—169/E 6kV

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 - opz - przedmiar robót-rozdzielnia NN
5. załącznik nr 2-opz-stwior-rzodzelnia NN
6. załącznik nr 2-opz-projekt wykonawczy opis
6.1. rysunek 01
6.2. rysunek 02
6.3. rysunek 03
6.4. rysunek 04
6.5. rysunek 05
6.6. rysunek 06
6.7. rysunek 07
6.8. rysunek 08
6.9. rysunek 09
6.10. rysunek 10
6.11 rysunek 11
6.12 rysunek 12
6.13 rysunek 13
6.14. rysunek 14
6.15. rysunek 15
7. załącznik nr 2-opz-przedmiar robót-trafostacja
8. załącznik nr 2-opz-stwior-trafostacja
9. załączniik nr 2-opz-projekt wykonawczy opis-trafostacja
9.1. rysunek 1
9.2. rysunek 2
9.3. rysunek 3
9.4. rysunek 4
9.5. rysunek 5
9.6. rysunek 6
9.7. rysunek 7
9.8. rysunek 8
9.9. rysunek 9
9.10. rysunek 10
9.11. rysunek 11
9.12. rysunek 12
9.13. rysunek 13
9.14. rysunek 14
9.15. rysunek 15
9.16. uzgodnienia
10. załącznik nr 3-wzór umowy
11. załącznik nr 4-oświadczenie
12. załącznik nr 5-wykaz robót
13. załącznik nr 6-wykaz osób
14. załącznik nr 7-oświadczenie grupa kapitałowa
15. wyjaśnienia treści SIWZ 19.04.2019 r.
15.1. załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 19.04.2019 r. - arkusz 01
15.2. załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 19.04.2019 r. - arkusz 02
15.3. załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 19.04.2019 r. - arkusz 03
15.4. załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 19.04.2019 r. - arkusz 04
15.5.  załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 19.04.2019 r. - arkusz 05
16. Infromacja z otwarcia ofert
17. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

27.11.2018- Dostawa energii elektrycznej
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 - formalarz ofertowy
4. załącznik nr 2 - oświadczenie
5. załącznik nr 3 - ośwaidczenie grupa kapitałowa
6. informacja z otwarcia ofert
7. zawiadomienie o wyborze oferty

08.11.2018 - Świadczenie usługi sprzątania 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 - opz - opis
5. załącznik nr 2 - opz - mapka
6. załącznik nr 2 - opz - powierzchnie
7. załącznik nr 2 - opz - rejony
8. załącznik nr 3 - wzór umowy
9. załącznik nr 3 - wzór umowy - załacznik nr 3 i 4 do umowy
10. załącznik nr 4 - oświadczenie
11. załącznik nr 5 - wykaz usług
12. zalącznik nr 6 - wykaz osób
13. załącznik nr 7 - oświadczenie grupa kapitałowa
14. wyjaśnienia treści SIWZ - 16.11.2018 r.
15. zmiana treści SIWZ - 21.11.2018 r.
16. informacja z otwarcia ofert
17. zawiadomienie o wyborze oferty

11.10.2018  - modernizacja systemu odwiórowywania pracowni stolarskiej Teatru
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 - program funkcjonalno - użytkowy
5. załącznik nr 3 - wzór umowy
6. załącznik nr 4 - oświadczenie
7. załącznik nr 5 - wykaz robót
8. załącznik nr 6 - oświadczenie grupa kapitałowa
9. informacja z otwarcia ofert
10. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

04.10.2018 - Najem multimedialnych projektorów 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 - wzór umowy
6. załącznik nr 4 - oświadczenie
7. załącznik nr 5 - wykaz dostaw
8. załącznik nr 6 - oświadczenie grupa kapitałowa
9. informacja z otwarcia ofert
10. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

04.10.2018 r. - Zakup niezbędnych instrumentów muzycznych 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 - forlmularz ofertowy
4. załącznik nr 2-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
5. załącznik nr 3 - wzór umowy
6. załącznik nr 4 - oświadczenie
7. załącznik nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa
8. zmiana treści SIWZ z dnia 5.10.2018 r.
8a. załacznik nr 1 do zmiany treści SIWZ z dnia 05.10.2018 r. - formularz ofertowy
9. zmiana treści SIWZ z dnia 9.10.2018 r.
10. informacja z otwarcia ofert
11. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzytsniejszej

19.07.2018 r. - Wykonanie usług transportowych
1. Ogłoszenie o zamówieniu
1.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 - wzór umowy
5. załącznik nr 3 - oświadczenie
6. załącznik nr 4 - wykaz usług
7. załącznik nr 5 - wykaz narzędzi
8. załącznik nr 6 - wykaz osób
9. załącznik nr 7 - oświadczenie grupa kapitałowa
10. zmiana treści SIWZ-zmiana terminu składania ofert-25072018
11. informacja z otwarcia ofert
12. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

08.06.2018 r. - Produkcja i dostawa materiałów wydawniczych 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
1.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 - wzór umowy
5. załącznik nr 3 - oświadczenie
6. załącznik nr 4 - wykaz usług
7. załącznik nr 5 - wykaz narzędzi
8. załącznik nr 6 - oświadczenie grupa kapitałowa
9. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 12062018
10. wyjaśnienia treści SIWZ 13062018
11. wyjaśnienia treści SIWZ 14062018
12. informacja z otwarcia ofert
13. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

25.05.2018 r. - Modernizacja rozdzielni głównej NN
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
4. załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia-Przedmiar robót
5. załącznik nr 2_Opis Przedmiotu Zamówienia-STWiOR
6. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia-Projekt Opis
7. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia- rysunki
8. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia- rysunki
9. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia- rysunki
10. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia- rysunki
11. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia- rysunki
12. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia- rysunki
13. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia- rysunki
14. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia- rysunki
15. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia- rysunki
16. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia- rysunki
17. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia- rysunki
18. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia- rysunki
19. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia- rysunki
20. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia- rysunki
21. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia-rysunki
22. załącznik nr 3 - wzór umowy
23. załacznik nr 4 - oświadczenie
24. załącznik nr 5 - wykaz robót
25. załącznik nr 6 - wykaz osób
26. załącznik nr 7- oświadczenie grupa kapitałowa
27. wyjasnienia treści SIWZ z dnia 30052018 r.
28. załacznik nr 1 do wyjasnien tresci siwz 30052018_Arkusz02
29. załacznik nr 1 do wyjasnien tresci siwz 30052018_Arkusz03
30. załacznik nr 1 do wyjasnien tresci siwz 30052018_Arkusz04
31. załacznik nr 1 do wyjasnien tresci siwz 30052018_Arkusz05
32. wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05062018 r.
33. załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ z 05062018
34. wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 06062018
35. załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ 06062018 Arkusz 02
36. załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ 06062018 Arkusz 03
37. załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ 06062018 Arkusz 04
38. załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ 06062018 Arkusz 05
39. Informacja z otwarcia ofert
40. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

02.03.2018 r. - ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Teatru Wielkiego w Poznaniu
1. Ogłoszenie o zamówieniu
1.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08032018
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami3. wyjaśnienia treśći SIWZ
3.1. załącznik do wyjaśnieś treśći SIWZ z dnia 07032018
4. wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08030218
5. Informacja z otwarcia ofert
6. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

15.02.2018 r. - sprzedaż przyczepy ciężarowej typ "SAM"
1. Ogłoszenie o przetargu
2. załączniknr 1 - wzór umowy

 

18.12.2017 r. - sprzedaż przyczepy ciężarowej typ „SAM”
1. Ogłoszenie o przetargu
2. załacznik nr 1 - wzór umowy

29.11.2017 r. - Świadczenie usługi sprzątania 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
1.1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 2 formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia
6. załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia
7. załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia
8. załącznik nr 3 wzór umowy
9 załącznik nr 3 i 4 do wzoru umowy
10. załącznik nr 4 oświadczenie
11. załącznik nr 5 wykaz usług
12. załącznik nr 6 wykaz osób
13. załącznik nr 7 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
14. wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05.12.2017 r.
15. informacja z otwarcia ofert
16. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

22.11.2017 r. - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 oświadczenie
5. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6. infromacja z otwarcia ofert
7. zawiadomienie o wyborze oferty

31.08.2017 r. - Najem multimedialnych projektorów 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 formularz ofertowy
3. zmiana treści SIWZ zmiana formularza ofertowego
3. załącznik nr 1 formuarz ofertowy zmiania 01092017
4. zalącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 wzór umowy
6. załącznik nr 4 oświadczenie
7. załącznik nr 5 wykaz dostaw
8. załącznik nr 6 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
9. informacja z otwarcia ofert
10. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

03.08.2017 r. - Produkcja i dostawa materiałów wydawniczych 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 wzór umowy
5. załącznik nr 3 oświadczenie
6. załącznik nr 4 wykaz usług
7. załącznik nr 5 wykaz narzędzi
8. załącznik nr 6 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
9. wyjaśnienia treści SIWZ 07082017
10. wyjaśnienia treści SIWZ 09082017
11. zmiana treśći SIWZ 10082017
12. informacja z otwarcia ofert
13. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

03.08.2017 r. - Wykonanie usług transportowych, załadunkowych, wyładunkowych dekoracji teatralnych, instrumentów muzycznych oraz magazynowanie dekoracji
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 wzór umowy
5. załącznik nr 3 oświadczenie
6. załącznik nr 4 wykaz usług
7. załącznik nr 5 wykaz narzędzi
8. załącznik nr 6 wykaz osób
9. załącznik nr 7 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
10. informacja z otwarcia ofert
11. zawiadomienie o wyborze oferty

13.07.2017 r.  - Dostawa elementów cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych
1. Ogłoszenie o zamowieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr  1 formularz ofertowy
4. załacznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia
5. załacznik nr 3 wzór umowy
6. załącznik nr 4 oświadczenie
7. załacznik nr 5 wykaz dostaw
8. załacznik nr 6 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
10. wyjaśnienia treści SIWZ 17072017
11. załącznik nr 1 formularz ofertowy po zmianie 1707207
12. załącznik nr 4 oświadczenei po zmianie 17072017
13. wyjaśnienia treści SIWZ 20072017
14. informacja z otwarcia ofert
15. zawiadomienie o wyborze oferty

19.06.2017 r. - Remont 6 pokoi w Domu Aktora  oraz remont pomieszczeń archiwum
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. załącznik nr 1_formularz ofertowy
3. załącznik nr 2.1 opz Doma Aktora Przedmiar robót
4. załącznik nr 2.1 opz Doma Aktora STWiOR
5. załącznik nr 2.2 opz Archiwum Przedmiar robót
6. załącznik nr 2.2 opz Archiwum STWiOR
7. załącznik nr 3 wzór umowy
8. załącznik nr 4 oświadczenie
9. załącznik nr 5 wykaz robót
10. załącznik nr 6 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
11. informacja z otwarcia ofert
12. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

07.06.2017 r. -  Remont pokrycia dachowego i instalacji odgromowej zaplecza technicznego 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 opz przedmiar robót
5. załącznik nr 2 opz stwior
6. załącznik nr 3 wzór umowy
7. załącznik nr 4 oświadczenie
8. załącznik nr 5 wykaz robót
9. załacznik nr 6 oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej
10. zmiana treści SIWZ 16.06.2017 r.
11. formularza ofetowy po zmianach 16.06.2017 r.
12. informacja z otwarcia ofert
13. zawiadomienie o wyborze oferty

 

28.04.2017 r. - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sceny

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 wzór umowy
6. załącznik nr 4 oświadczenie
7. załącznik nr 5 wykaz usług
8. załącznik nr 6 wykaz osób
9. załącznik nr 7 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
10. załącznik nr 8 oświadczenie
11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
12. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 11.05.2017r.
13. informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 
14. zawiadomienie o wyborze oferty

23.11.2016 r. - Dostawa energii elektrycznej obejmującą kompleksową usługę dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1_formularz ofertowy
4. załącznik nr 3 oświadczenie
5. załącznik nr 4_oświadczenie o przynleżności do grupy kapitałowej
6. wyjaśnienia treści SIWZ 28112016
7. informacja z art. 86 ust. 5
8. zawiadomienie o wyborze oferty 07122016

15.11.2016 r. - Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznych
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia
4a. załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia mapki
5. załącznik nr 3 wzór umowy
6. załącznik nr 3 i 4 do wzoru umowy
7. załącznik nr 4 oświadczenie
8. załącznik nr 5 wykaz usług
9. załącznik nr 6 wykaz osób
10. załącznik nr 7 oświadczenie o przenależnosci do grupy kapitałowej
11. zmiana treści SIWZ_19112016
12. informacja z art. 86 ust. 5
13. zawiadomienie o wyborze oferty 0212201622.09.2016 r. - Najem multimedialnych projektorów 332/04/16

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 opis projektorów i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 wzór umowy
6. załącznik nr 4 oświadczenie
7. załącznik nr 5_wykaz dostaw
8. załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
9. wyjaśnienia treści SIWZ_26092016
10. informacja art. 86 ust. 5
11. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

06.07.2016 r. - Produkcja i dostawa materiałów wydawniczych 332/02/16

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1_formularz ofertowy
4. załącznik nr 2_wzór umowy
5. załącznik nr 3_wykaz usług
6
załącznik nr 4_wykaz narzędzi
7. załącznik nr 5_lista podmiotów grupa kapitałowa
8. zawiadomienie o wyborze oferty

06.07.2016 r. - Wykonanie usług transportowych  332/03/16
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istitnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1_formularz ofertowy
4. załącznik nr 2_wzór umowy
5. załącznik nr 3_wykaz usług
6. załącznik nr 4_wykaz narzędzi
7. załącznik nr 5_wykaz osób
8. załącznik nr 6_lista podmiotów grupa kapitałowa
9. zawiadomienie o wyniku postępowania

27.04.2016 - Wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej 332/01/16

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-opis
5. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 1
6. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 2
7. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 3
8. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 4
9. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 5
10. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 6
11. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 7
12. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 8
13. załącznik nr 2 opz przedmiar robót

14. załącznik nr 2 opz stwior
15. załącznik nr 3 wzór umowy

16. załącznik nr 4 wykaz robót
17. załącznik nr 5 lista podmiotów
18. załącznik nr 6 wykaz osób
19. wyjaśnienia treści SIWZ_06052016

20. załącznik do wyjaśnień treści SIWZ_06052016
21. zawiadomienie o wyborze oferty

17.02.2016 - Dostawa tkanin

plik do pobrania
1. Ogloszenie o zamowieniu

2. Ogloszenie o udzieleniu zamówienia8.12.2015 - Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznych.

pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do zał. 2- mapa Teatr ul. Fredry
4. załącznik nr 1_formularz ofertowy
5. załącznik nr 2 do zał.2-mapa Dom Aktora
6. załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia
7. załącznik nr 3_wzor umowy  
8. załącznik nr 3 i 4 do umowy
9. załącznik nr 4_wykaz usług
10. załącznik nr 5_wykaz osób
11. załącznik nr 6_lista podmiotów grupa kapitałowa 
12. Wyjasnienia treści SIWZ_11122015
8.12.2015 - Dostawa energii elektrycznej obejmującą kompleksową usługę dystrybucji
oraz sprzedaży energii elektrycznej dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zamowieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1_formularz ofertowy
4. załącznik nr 2_lista podmiotów grupa kapitałowa
5. wyjasnienia treści SIWZ_11122015
6. wyjasnienia treści SIWZ_11122015_2
8.12.2015 - Produkcja i dostawa materiałów wydawniczych dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

pliki do pobrania
1. Ogloszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1_formularz ofertowy
4. załącznik nr 2_wzór umowy
5. załącznik nr 3_wykaz usług
6. załącznik nr 4_wykaz narzędzi
7. załącznik nr 5_lista podmiotów grupa kapitałowa

18.11.2015 - Produkcja i dostawa materiałów wydawniczych - UNIEWAŻNIONE

pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zamowieniu
2. SIWZ
3. zał.nr 1-oferta
4. zał.nr 2-formularz cenowy 
5. zał.nr 3-oświadczenie z art.22       zał.nr 3a-oświadczenie z art.24
6. zał nr 4 - projekt umowy 
7. zał.nr 5-wykaz usług
8. zał.nr 6-podwykonawcy
9. zał. nr 7-grupa kapitałowa
10. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


17.11.2015 - Produkcja i dostawa materiałów wydawniczych - UNIEWAŻNIONE

pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zamowieniu
2. SIWZ
3. zał.nr 1-oferta
4. zał.nr 2-formularz cenowy 
5. zał.nr 3-oświadczenie z art.22       zał.nr 3a-oświadczenie z art.24
6. zał nr 4 - projekt umowy 
7. zał.nr 5-wykaz usług
8. zał.nr 6-podwykonawcy
9. zał. nr 7-grupa kapitałowa
10. zawiadomienie o unieważneniu postępowania

03.11.2015 - Wynajem multimedialnych projektorów na potrzeby Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1-oferta
4. Załącznk nr 2 -formularz cenowy
5. Załącznik nr 3a-oświadczenie z art.22
6. Załącznik nr 3b-oświadczenie z art.24
7. Załącznik nr 4-wykaz usług
8. Załącznik nr 5 - projekt umowy
9. Załącznik nr 6-lista kapitałowa
10. protokol_przekazania_projektory
11. protokol_odbioru_projektory

24.07.2015 - Przetarg nieograniczony na usługi transportowe, załadunkowe, wyładunkowe dekoracji teatralnych, instrumentów muzycznych oraz magazynowanie dekoracji

pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. zał.nr 1-wzór oferty
4. zał.nr 2-oświadczenie z art.22
5. zał.nr 3- oświadczenie z art.24
6. zał. nr 4-grupa kapitałowa
7. zał.nr 5-wykaz osób do realizacji zamówienia
8. zał. nr 6 - projekt umowy
9. zał.nr 7 -wykaz urządzeń
10. zał.nr 8-podwykonawcy
11. zał.nr 9-wykaz usług
3.06.2015 - Zakup i dostawa fagotu

pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. zał. nr 1 -opis przedmiotu zamówienia
4. zał. nr 2 -wzór oferty
5. zał. nr 3-oświadczenie z art. 22
6. zał. nr 4 -oświadczenie z art. 24
7. zał. nr 5 - umowa(projekt)
8. zał. nr 6- wykaz dostaw
9. zał. nr 7-grupa kapitałowa

5.03.2015 - Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Teatru Wielkiego w Poznaniu

pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ
3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ -2


 9.10.2014 - Produkcja i dostawa materiałów wydawniczych

  pliki do pobrania

  1. Ogłoszenie o zamówieniu

  2. SIWZ

  3. Oferta

  4. Formularz cenowy

  5. Oświadczenie z art. 22

  6. Oświadczenie z art. 24

  7. Projekt umowy

  8. Wykaz usług

  9. Podwykonawcy

10. Grupa kapitałowa

 7.11.2014 - Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

 

pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu  pdf 

2. SIWZ   pdf 

3. Wzór oferty   pdf   doc

4. Oświadczenie z art. 22   pdf   doc

5. Oświadczenie z art. 24   pdf   doc

6. Grupa kapitałowa   pdf   doc

 

16.12.2014 - Usługa sprzątania

pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu   doc
2. SIWZ   doc
3. Formularz cenowy doc
4. Powierzchnie do sprzątania doc
5. Wykaz rejonów do sprzatania doc
6. Grupa kapitałowa doc
7. Druk oferty doc
8. Oświadczenie z art. 22 doc
9. Oświadczenie z art. 24 doc
10. Wykaz usług  doc
11. Wykaz osób do realizacji zamówienia  doc
12. Projekt umowy  doc
13. Mapa Teatr  pdf
14. Mapa Dom Aktora  pdf
Powrót do góry