Ogłoszenie o wyniku postępowania

Poznań, 29.12.2017 r., 331/02/2017K

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poznań, dnia 6.12.2017 r. 331/01/2017K

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poznań, dnia 17.11.2016 r. 331/04/2016B

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poznań, dnia 15.11.2016 r. 331/03/2016B

Ogłoszenie o udzieleniu zamówień

Poznań, dnia 24.08.2016 r.  331/02/2016B

Ogłoszenie o udzieleniu zamówień

Poznań, dnia 23.03.2016 r. 332/01/2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NA wymianę wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki przy ulicy Fredry 9 w PoznaniuPoznań, dnia 30.12.2015 r.     332/07/15

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
na świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznychPoznań, dnia 23.12.2015 r.     332/07/15

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
na świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznychPoznań, dnia 18.12.2015 r.    332/08/15

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
na produkcję i dostawę materiałów wydawniczych
dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w PoznaniuPoznań, dnia 18.12.2015 r.   332/06/15

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
na dostawę energii elektrycznej obejmującą kompleksową usługę dystrybucji
oraz sprzedaży energii elektrycznej dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
Poznań, dnia 16.11.2015 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargu nieograniczonego na Wynajem multimedialnych projektorów na potrzeby Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznań, dnia 06.08.2015 r.

Wynik postępowania przetargowego na usługi załadunkowe, wyładunkowe oraz transport i magazynowanie dekoracji teatralnych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznań, dnia 12.06.2015 r.

Wynik postępowania przetargowego na dostawę fagotu z akcesoriami i futerałem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznań, dnia 24.03.2015

Informacja o wyniku postępowania – ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Teatru


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznań, dnia 30 grudnia 2014 r.

 

FK-332/13/14 

                       

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania w budynku Teatru oraz sprzątanie terenów zewnętrznych.

 

1.  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 9.08.2013 r. poz.907 z późn. zmian.) informuję, że w prowadzonym przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania w budynku Teatru oraz sprzątanie terenów zewnętrznych Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – „FIDO” Agata Hołysz, ul. Rubież 41; 61-612 Poznań.

Oferta otrzymała największą ilość punktów.

Kryterium wyboru była cena ofertowa oraz termin płatności.

 
2.   W postępowaniu oceniono oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców :

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość pkt. w

kryterium

cena

 

Ilość punktów

w kryterium

termin płatności 

Ilość punktów

ogółem

    1

„FIDO” Agata Hołysz, ul. Rubież 41,

61-612 Poznań

 

  90,00

 

  10,00

 

100,00

    2

 

„RIDO” – S.C., os. B. Śmiałego 20/5,

60-682 Poznań

   

86,56

 

  10,00

 

  96,56

 

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznań, dnia 24 listopada 2014 r.

Nr sprawy: FK-332/12/14

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 9.08.2013 r. poz.907 z późn. zmian.) na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej w roku 2015 dla Teatru Wielkiego w Poznaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :


ENEA S.A. , ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań.


W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.


Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.


Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznań, dnia 23 października 2014 r.

Nr : FK-332/11/14


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. , poz. 907, z późn.zmian.) na produkcję materiałów wydawniczych wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :

Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j. ul. Piwna 1; 61-065 Poznań, która uzyskała najwyższą ilość punktów - 100

Druga oferta złożona przez Wykonawcę : PASAŻ sp. z o.o. ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków uzyskała 92,92 pkt.

Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.

Zamawiający informuje, iż umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Powrót do góry