Deklaracja Dostępności

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://opera.poznan.pl/pl/

Data publikacji strony internetowej: 14.10.2014 Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.09.2020 

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 1. Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 1. Niektóre materiały graficzne – zdjęcia z spektakli i członków zespołu, nie mają opisów. Wynika to z braku możliwości technologicznych lub zbyt dużego nakładu pracy. Coraz więcej archiwalnych grafik oraz zdjęć jest podpisywane.
 2. Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ były publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Reszta z nich jest konsekwentnie udostępniana wraz z napisami.
 3. Część grafik i materiałów graficznych, które były wprowadzone przed wejściem ustawy o dostępności nie ma wystarczających kontrastów.
 4. Niektóre linki nie mają wprowadzonego alternatywnego tekstu
 5. Nie ma możliwości zmiany tła na kontrastowe.
 6. Nie ma możliwości wprowadzenia tłumaczeń na PJM.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem testów strony przeprowadzonych przez walidatorów internetowych: https://www.webaccessibility.com ; https://wave.webaim.org ; https://validator.w3.org/ 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Szewczyk (jszewczyk@opera.poznan.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 6590293. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Jeżeli działania nie będą zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu . Jeżeli nadal będą mieli Państwo uwagi do działań podmiotu można je zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań

Otoczenie i wejście do budynku:

 1. Przy budynku dostosowano jedno miejsce parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się samochodem.
 2. Możliwość bezpośredniego dotarcia na foyer z poziomu ulicy za pomocą specjalnie dedykowanych platform.
 3. Największym problemem w zakresie dostępności budynku Teatru dla osób z niepełnosprawnościami jest duża różnica poziomów pomiędzy poziomem trotuaru przed Teatrem i poziomem holu kasowego wymagająca pokonania dużej liczby schodów. W roku 2010 Teatr Wielki opracował i uzgodnił z Miejskim Konserwatorem Zabytków koncepcję przebudowy jednej z klatek schodowych na szyb dla dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami, co zlikwidowałoby tę barierę. Niestety prowadzenie jakichkolwiek dalszych prac związanych z poprawą warunków wymaga dużych nakładów finansowych. Teatr nie jest w stanie sfinansować ich z własnych środków, a jak do tej pory nie udało się uzyskać dodatkowego finansowania na ich realizację.

Toalety:

 1. W Teatrze w pobliżu szatni znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W 2022 roku powstała również toaleta dla niepełnosprawnych na  parterze przy kameralnej  Sali Drabowicza /wejście bezpośrednio z poziomu ulicy/.

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i osób starszych:

 1. Osoby ze specjalnymi potrzebami są proszone o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
 2. We foyer znajduje się przestrzeń z funkcją odpoczynku.
 3. Do niektórych pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego i z tłumacza online.

Opis dostępności widowni głównej sceny:

 1. Na widowni wydzielono cztery miejsca dla wózków inwalidzkich, zapewniając swobodny dojazd z holu szatniowego. Oprócz tego, dla osób niedosłyszących, funkcjonuje również pracujący na podczerwieni modulator SI1015.
 2. Teatr posiada zamontowaną elektroniczną tablicę tekstową na widowni, która jest wykorzystywana w trakcie spektakli.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

 1. Teatr Wielki nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Brak toalety z przewijakiem.

Informacje dodatkowe

 1. Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.
Powrót do góry