Deklaracja Dostępności

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

  1. Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
  1. Niektóre materiały graficzne nie mają opisów. Wynika to z braku możliwości technologicznych lub zbyt dużego nakładu pracy. Coraz więcej archiwalnych grafik oraz zdjęć jest podpisywane.
  2. Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ były publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  3. Część grafik i materiałów graficznych, które były wprowadzone przed wejściem ustawy o dostępności nie ma wystarczających kontrastów.
  4. Niektóre linki nie mają wprowadzonego alternatywnego tekstu

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem testów strony przeprowadzonych przez walidatorów internetowych: https://www.webaccessibility.com ; https://wave.webaim.org ; https://validator.w3.org/ 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Jakub Szewczyk (jszewczyk@opera.poznan.pl) i Dział Promocji i Marketingu (marketing@opera.poznan.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 6590293. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Otoczenie i wejście do budynku

Przy budynku dostosowano jedno miejsce parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się samochodem.

Możliwość bezpośredniego dotarcia na foyer z poziomu ulicy za pomocą specjalnie dedykowanych platform.

Największym problemem w zakresie dostępności budynku Teatru dla osób z niepełnosprawnościami jest duża różnica poziomów pomiędzy poziomem trotuaru przed Teatrem i poziomem holu kasowego wymagająca pokonania dużej liczby schodów. W roku 2010 Teatr Wielki opracował i uzgodnił z Miejskim Konserwatorem Zabytków koncepcję przebudowy jednej z klatek schodowych na szyb dla dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami, co zlikwidowałoby tę barierę. Niestety prowadzenie jakichkolwiek dalszych prac związanych z poprawą warunków wymaga dużych nakładów finansowych. Teatr nie jest w stanie sfinansować ich z własnych środków, a jak do tej pory nie udało się uzyskać dodatkowego finansowania na ich realizację.

Toalety
W Teatrze w pobliżu szatni znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo i osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami są proszone o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.

We foyer znajduje się przestrzeń z funkcją odpoczynku.

Do niektórych pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Opis dostępności widowni głównej sceny:

Na widowni wydzielono cztery miejsca dla wózków inwalidzkich, zapewniając swobodny dojazd z holu szatniowego. Oprócz tego, dla osób niedosłyszących, funkcjonuje również pracujący na podczerwieni modulator SI1015.

Teatr posiada zamontowaną elektroniczną tablicę tekstową na widowni, która jest wykorzystywana w trakcie spektakli.

W związku z rozpoczęciem remontu głównej sceny przez najbliższe dwa lata będzie ona niedostępna dla widzów. Z tego powodu wszystkie spektakle będą odbywać się w innych miejscach, za które Teatr nie ponosi odpowiedzialności w kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Teatr Wielki nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Brak toalety z przewijakiem.

Powrót do góry